Loading...

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze contractrelaties. De contractspartij wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling, het sluiten van een overeenkomst of het aanvaarden van de factuur. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de offerte, zijn enkel van toepassing mits ons schriftelijk akkoord.
2. De ongeldigheid of aanpassing van één van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bedingen. Iedere toepasselijkheid van tegenstrijdige algemene voorwaarden van de medecontractant wordt uigesloten.

Offertes en bestellingen

3. Elke opdracht bindt de klant definitief, ongeacht de wijze waarop zij tot stand kwam (post, telefoon, fax, email, Internet, mondeling, enz.). BVBA Motion Crew behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren bij gegronde redenen, waaronder onvermogen, procedure wet continuïteit ondernemingen, enz.
4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht BVBA Motion Crew niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Leveringstermijnen

6. De leveringstermijnen zijn opgegeven ten titel van inlichting en zijn in geen geval bindend. De uitvoeringstermijn vangt pas aan na ontvangst van het voorschot en alle noodzakelijke instructies nodig voor de uitvoering, goedgekeurd door de klant of zijn vertegenwoordiger op eigen verantwoordelijkheid. Wijzigingen in de bestelling, opdrachten en meerwerken leiden automatisch tot het verval van de opgegeven uitvoeringstermijnen. De klant kan in geval van niet-naleving van deze termijn geen aanspraak maken op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens voor een door BVBA Motion Crew aanvaarde opzeg. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door toedoen van de klant of door derden die in opdracht van de klant werken, wordt BVBA Motion Crew zo spoedig mogelijk hiervan in kennis gesteld. De BVBA Motion Crew kan vervolgens de aanvangsdatum of verdere uitvoeringstermijn niet garanderen, zelfs indien in de overeenkomst bijzondere clausules inzake vergoeding wegens vertraging werden overeengekomen.
7. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang BVBA Motion Crew haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Betalingen

8. Wij behouden ons het recht voor om voorschotten of waarborgen te vragen aan onze klanten. Een voorschotfactuur van 35% wordt opgemaakt bij aanvaarding van de offerte. Bij levering van de bestelling is de overige 65% betaalbaar.
9. Alle facturen zijn betaalbaar zeven dagen na factuurdatum - Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder ingebreke stelling, de betaling van een verwijlintrest van 12 % per jaar tot gevolg hebben, en dit tot algehele betaling van het factuurbedrag.
10. Bij gebreke aan de betaling van een factuur op de vervaldatum, houden wij ons, onverminderd de hierbovengenoemde intresten, het recht voor van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige betaling. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.
11. Op straffe van nietigheid, dienen in voorkomend geval alle klachten schriftelijk en binnen de zeven dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven medegedeeld te worden.
12. Het niet betalen op de vervaldag van een factuur maakt het saldo van alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Ook behouden wij ons het recht om verdere leveringen en werkzaamheden stop te zetten.

Aansprakelijkheid

13. De aansprakelijkheid van BVBA Motion Crew is steeds beperkt tot de waarde van de geleverde diensten. BVBA Motion Crew kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade inclusief, maar niet beperkt tot, directe schade, indirecte schade en winstderving voortvloeiend uit haar werk of prestaties.
14. Bij de technische en/of inhoudelijke implementatie van website cookie policies, cookie banners, privacy policies en algemene voorwaarden (Terms and Conditions) ligt de technische en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid steeds bij de klant.
15. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BVBA Motion Crew het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
16. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt BVBA Motion Crew geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Geschillen

17. Elk geschil betreffende de interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.
18. Zo één of meerdere bedingen van deze voorwaarden geen rechtsgeldigheid heeft of deze verliest, neemt dit niet de gerechtigheid van de overige bepalingen weg.